Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringvoorwaarden Kwekerij De Pol b.v.

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Kwekerij De Pol tot verkoop en levering door Kwekerij De Pol van zaken, en op alle overeenkomsten met Kwekerij De Pol ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing. De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van uitgangsmateriaal en planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012 (ook genoemd Algemene voorwaarden sierteelt en voedingstuinbouw opkweek van Plantum), hierna: de Plantum-voorwaarden) zijn eveneens van toepassing, maar alleen in zoverre de voorwaarden van Kwekerij De Pol zelf daarvan niet afwijken. Een afschrift van de Plantum-voorwaarden wordt op verzoek onmiddellijk toegezonden. Deze voor­waarden zijn bovendien te raadplegen op www.plantum.nl.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de weder­partij of opdrachtgever (hierna: koper) van Kwekerij De Pol wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze voorwaarden of de Plantum-voorwaar­den afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Kwekerij De Pol schriftelijk zijn aanvaard. Mondelinge afspraken met en gebruiken van de koper binden Kwekerij De Pol dan ook slechts nadat en voor zover ze door Kwekerij De Pol schriftelijk zijn bevestigd.

2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- zaken: planten, genetisch materiaal van sier­teelt­producten, waaronder (bewerkte) zaden, stekken en plant­bestanddelen, alsmede uitgangsmateriaal en plantmateriaal van (voedings)tuinbouwproducten en tuinbouwmaterialen.

- koper: zowel de middellijke als de onmiddellijke weder­partij of opdrachtgever van Kwekerij De Pol, ook indien die tevens of zelfs alleen licentienemer van Kwekerij De Pol is.

- overmacht: elke van de wil van Kwekerij De Pol onafhankelijke omstandigheid, ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzien of onvoorzien, die nakoming van het overeenkomst door Kwekerij De Pol geheel of gedeeltelijk verhindert of ernstig bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, misoogst, oogst van zaad met onvoldoende kwaliteit, ziektes in het eigen bedrijf of in het bedrijf van een toeleverancier, transport­problemen, werkstaking, overheidsmaatregelen, brand-, water-, vorst- en stormschade, storing in toevoer van grond­­­­­stoffen, water en energie en niet of te late levering door toeleveranciers om welke reden dan ook.

- speciale productie: zaken die niet in de catalogi/ bestel­lijsten van Kwekerij De Pol voorkomen of die geleverd dienen te worden buiten de voor Kwekerij De Pol voor die zaken normaal geldende leverweken, en die Kwekerij De Pol na bestelling door de koper al dan niet in een eerdere fase van ontwikkeling bestelt bij derden of buiten normaal geldende tijdvakken zelf ontwikkelt, in beide gevallen in wat grotere hoeveelheid dan door de koper besteld, met het oog op het gebruikelijke faalrisico.

- oogst- en bewerkingsvoorbehoud: een voorbehoud van Kwekerij De Pol ten aanzien van levering conform bestelling wegens factoren en onzekerheden binnen het natuurlijke productieproces na planting van zaden, na het opzetten van moederplanten voor stekproductie en na het steken van stekken, welke factoren en onzekerheden, zelfs als zij bekend zijn, niet altijd gecontroleerd of beïnvloed kunnen worden.

- levering EXW: levering EXW als bedoeld in de Incoterms 2000.

- gebruikelijke handelskwaliteit: een kwaliteit die aan leverancier­zijde in de zaden-, stekken- en plantensector als ten minste gemiddelde kwaliteit wordt beschouwd.

3.1 Alle aanbiedingen van Kwekerij De Pol in productcatalogi, bestellijsten of specifieke offertes, al dan niet op internet, zijn vrijblijvend. Kwekerij De Pol kan daarom een naar aanleiding van een aanbieding geplaatste bestelling nog binnen 7 dagen en zonder opgave van redenen weigeren. Kwekerij De Pol levert niet aan particulieren.

3.2 Bestellingen en acceptaties van aanbiedingen door de koper gelden als onherroepelijk.

3.3 Mondelinge bestellingen al dan niet via tussen­personen leiden tot een overeenkomst met een inhoud zoals schriftelijk door Kwekerij De Pol bevestigd, of bij gebreke van zulke bevestiging met een inhoud conform de uitvoering door Kwekerij De Pol.

3.4 De koper dient in zijn bestellingen en acceptaties uitsluitend de benamingen of nummers te hanteren die Kwekerij De Pol in haar catalogi/bestellijsten vermeldt. In geval van speciale productie gelden de benaming en omschrijving die daarvoor door Kwekerij De Pol in de onderlinge contacten worden gebruikt.

3.5 Overeenkomsten verplichten Kwekerij De Pol tot verkoop en levering van gebruikelijke handelskwaliteit onder toepasselijkheid van het oogst- en bewerkingsvoorbehoud van Kwekerij De Pol en behoudens overmacht. Indien op enig moment voorafgaande aan, tijdens of na de overeenkomst van de zijde van Kwekerij De Pol adviezen zijn verstrekt, van welke aard ook, maken deze adviezen van de betrokken overeenkomst of van een aanvullende overeenkomst slechts deel uit en hebben zij in de relatie tussen partijen slechts betekenis en rechtsgevolg indien deze adviezen schriftelijk zijn verstrekt en de koper aan Kwekerij De Pol daarvoor een overeengekomen separate vergoeding verschuldigd is.

3.6 Kwekerij De Pol is niet gehouden in te staan voor het bereiken van de bestemming of het resultaat die de koper met behulp van de gekochte zaken wil realiseren, ook niet indien adviezen van Kwekerij De Pol betrekking hadden op het gebruik van de zaken met het oog op die bestemming of dat resultaat.

4.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief belastingen en/of rechten/heffingen die van overheidswege ten aanzien van de te verkopen/verkochte zaken vóór of bij levering of bij export worden geheven, en exclusief kosten van licentierechten van derden en kosten van vervoer of verzending in zoverre voor rekening komende van Kwekerij De Pol.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst en vóór de levering één of meer der kostprijsfactoren (waaronder ook wordt verstaan: een wijziging in de valutakoers) een verhoging ondergaat, kan Kwekerij De Pol de overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen. Indien de overeen­gekomen prijs meer dan 15% hoger wordt, kan de koper de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Kwekerij De Pol binnen 7 dagen nadat Kwekerij De Pol van de verhoging kennis heeft gegeven.

4.3 De geldende prijzen worden berekend volgens de in de laatste catalogus en bestellijst(en) van Kwekerij De Pol aangegeven prijsstaffels. Deze prijzen zijn van kracht vanaf de vermelde staffelhoeveelheden bij afname ineens van hetzelfde ras.

4.4 Indien in een bestelling de verlangde hoeveelheid afwijkt van de door Kwekerij De Pol gehanteerde standaard­hoeveelheid of een veelvoud daarvan, kan Kwekerij De Pol de naast hogere standaardhoeveelheid leveren.

4.5 De kleinste bij een artikel in catalogi/bestellijsten van Kwekerij De Pol aangegeven hoeveelheid is de minimum hoeveelheid die besteld kan worden. De minimale order­waarde bedraagt EUR 250.

4.6 In geval van speciale productie heeft Kwekerij De Pol het recht om meer dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren indien de hoeveelheid door haar zelf bestelde of separaat goed ontwikkelde zaken Kwekerij De Pol daartoe in staat stelt en betaalt de koper pro rata meer dan de overeen­gekomen prijs naar gelang door Kwekerij De Pol meer geleverd wordt dan overeengekomen, tot een maximum van 10% van de oorspronkelijke koopprijs.

4.7 Ieder gewicht van een door Kwekerij De Pol te leveren hoeveelheid is behoudens afwijkende vermelding een gewicht op netto basis.

5.1 Door Kwekerij De Pol opgegeven of overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering. Levering vindt plaats binnen een redelijke termijn indien een specifieke leveringstermijn niet is opgegeven of overeengekomen.

5.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op de veronderstelling van tijdige toelevering door derden van de voor het uitvoeren van de overeenkomst voor Kwekerij De Pol nodige zaken. Indien een vertraging ontstaat ten gevolge van nieuwe omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst of niet tijdige toelevering door derden, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.

5.3 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij ter verzending gereed zijn.

5.4 Overschrijding van de levertijd met ten hoogste 2 weken geeft de koper geen recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst, noch ook op schade­vergoeding.

5.5 Overschrijding van de levertijd met meer dan 2 weken, geeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk binnen 7 dagen nadien geheel of gedeeltelijk te ontbin­den. Kwekerij De Pol kan bij een dergelijke overschrijding de over­eenkomst eveneens geheel of gedeeltelijk ontbinden. Schadevergoeding is Kwekerij De Pol ook in deze gevallen niet verschuldigd.

5.6 Levering vindt plaats af bedrijf (EXW), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.

5.7 De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal Kwekerij De Pol schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal Kwekerij De Pol voorts alle gegevens en bescheiden verschaffen die Kwekerij De Pol nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart Kwekerij De Pol voor alle aanspraken voort­komende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikellid. Kwekerij De Pol behoudt zich het recht voor om de door de koper verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden.

Alle aanbiedingen van, alle overeenkomsten met en alle leveringen/adviezen door Kwekerij De Pol zijn onderhevig aan het oogst- en bewerkingsvoorbehoud zoals dat ten aanzien van te leveren zaken gebruikelijk is in de branche waarin Kwekerij De Pol actief is. Indien door Kwekerij De Pol op dit oogst- en bewerkingsvoorbehoud een gerechtvaardigd en schriftelijk beroep wordt gedaan, geldt enige aanbieding van of over­eenkomst met Kwekerij De Pol daardoor ingetrokken respec­tievelijk ontbonden, alleen voor het gedeelte dat door het inroepen van het voorbehoud getroffen wordt, zonder dat Kwekerij De Pol tot enige vervangende verplichting of tot schade­vergoeding gehouden zal zijn

7.1 Alle door Kwekerij De Pol geleverde zaken blijven eigendom van Kwekerij De Pol tot aan het moment van algehele vol­doening van al hetgeen Kwekerij De Pol in verband met de onder­liggende overeenkomst of andere overeenkomsten van vergelijkbare aard van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentie­recht op die zaken komt aan de koper niet toe. Kwekerij De Pol heeft na verzuim van de koper onder zijn betalings­verplichtingen het recht om al het geen haar eigendom is gebleven van het terrein en uit de gebouwen van koper te (doen) verwijderen. De koper zal aan deze verwijdering zoveel mogelijk zijn medewerking verlenen.

7.2 De koper dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar van Kwekerij De Pol te bewaren.

8.1 Door Kwekerij De Pol meegeleverde trays, duurzame verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven te allen tijde het eigendom van Kwekerij De Pol. De trays dienen tot aan het moment van retour­nering aan Kwekerij De Pol door de koper vrijgemaakt van grond- en plantmateriaal te worden opgeslagen op een geëigende wijze en op een daartoe geschikte plaats, alles voor rekening en risico van de koper.

8.2 De trays en overige verpakkingen van Kwekerij De Pol mogen niet door de koper of door diens toedoen door der­den gebruikt worden. Is van zulk gebruik toch sprake, dan is de koper per gebruikte tray of verpakking daarvoor aan Kwekerij De Pol een bedrag verschuldigd van EUR 10 per week of gedeelte van een week dat dit gebruik geduurd heeft.

8.3 De tray, het in-mould label en de overige duur­zame verpakkingen van Kwekerij De Pol mogen niet beschreven, beklad, beplakt of anderszins beschadigd of onbruikbaar gemaakt worden. Kosten in verband met het reinigen, herstellen, vervangen en/of vernietigen van zo aangetaste trays, labels en verpakkingen worden aan de koper in rekening gebracht.

8.4 Trays worden geretourneerd door retourname door Kwekerij De Pol bij de eerstvolgende levering door Kwekerij De Pol aan de koper vanaf de locatie van die levering, behoudens afwijkende afspraken. Indien ten tijde van een levering een eerstvolgende levering nog niet gepland is, worden de trays op een met de koper overeen te komen termijn door of namens Kwekerij De Pol opgehaald ter plekke van de eerdere levering, waarbij in dit geval de kosten van de retourname voor de koper zijn en separaat aan hem gefactureerd worden.

8.5 Indien op het hiervoor bedoelde overeengekomen moment van retourname de daar voor bestemde trays niet vrij van grond- en plantmateriaal en op de plaats van retour­name gereed staan, zullen de met dit verzuim samen­hangende extra kosten van Kwekerij De Pol voor rekening van de koper zijn en separaat aan hem gefactureerd worden.

9.1 Uitgangsmateriaal van rassen behorende tot de sierteeltsector, die door in de Europese Unie en/of enig land daarbuiten aangevraagd of verleend kwekersrecht c.q. door een contractueel kettingbeding zijn beschermd, alsmede uitgangsmateriaal van rassen die door Kwekerij De Pol worden aangeduid met R (voor Royalty), mag niet voor vermeer­dering of verhandeling worden gebruikt.

9.2 Het geleverde uitgangsmateriaal mag door de koper slechts worden gebruikt voor de teelt van gerede sierteeltproducten op het bedrijf van koper. Deze clausule dient tevens als kettingbeding door de koper tegenover zijn afnemers te worden gehandhaafd.

9.3 Het gerede product, afkomstig van het aan de koper geleverde uitgangsmateriaal, mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de betreffende (ras)­naam en eventuele merknaam.

9.4 Aan de koper toe te rekenen overtredingen van het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel leiden tot een onmiddellijk opeisbare en door de koper aan Kwekerij De Pol verschuldigde boete van EUR 0,55 per vermeerderde plant. Kwekerij De Pol heeft daarnaast en daarboven het recht om ook de werkelijk door haar geleden schade op de overtreder te verhalen.

9.5 Kwekerij De Pol is gerechtigd om zonder noodzaak van waarschuwing vooraf maar gedurende normale bedrijfsuren het bedrijf van de koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door Kwekerij De Pol geleverde uitgangs­materiaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen.

9.6 Op eerste verzoek van Kwekerij De Pol zal de koper aan haar inzage geven in zijn boeken ter verificatie van de nakoming door de koper van zijn verplichtingen bedoeld in dit artikel.

9.7 Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan Kwekerij De Pol en aan de houder van het kwekersrecht.

9.8 Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwe­kersrecht zal de koper binnen een periode van 2 maanden na ontvangst van dit verzoek beproevings­materiaal van de mutant aan de houder van kwekersrecht afstaan.

9.9 Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant in het beschermde ras de toestemming behoeft van de kweker(s) van het moederras om de mutant de exploiteren.

9.10 Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht met betrekking tot het moederras om de navolgende handelingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en plantendelen) te verrichten, te weten:

a. voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeer­deren);

b. conditioneren ten behoeve van vermeerdering;

c. te koop aanbieden;

d. verkopen of op andere wijze in de handel brengen;

e. uitvoeren en/of invoeren;

f. opslaan voor één van de hierboven onder a t/m e genoemde doeleinden.

9.11 Kwekerij De Pol is gerechtigd om een gemachtigde – daaronder begrepen een onafhankelijke derde – aan te wijzen ter uitvoering en realisering van haar rechten bedoeld in dit artikel, daaronder begrepen het recht van controle in de boeken van de koper ter verificatie van de nakoming door koper van zijn in dit artikel bedoelde verplich­tingen.

9.12 De koper verleent toestemming aan groot­handelaren, veilingen, importeurs en/of exporteurs om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegen­woordiger betreffende de hoeveelheid geoogst product die de koper verhandelt van de rassen van de kwekersrechthouder. Daarnaast geeft de koper specifiek toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid product die van hem bij de veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.

10.1 Kwekerij De Pol levert ten minste gebruikelijke handels­kwaliteit. De koper is gehouden om de zaken terstond na levering te keuren.

10.2 Klachten met betrekking tot de geleverde kwaliteit of onmiddellijk zichtbare schade dienen binnen 12 uur na aflevering schriftelijk aan Kwekerij De Pol gedaan te worden.

10.3 Klachten over het aantal, het gewicht of het uiterlijk van de zaken (anders dan samenhangende met de geleverde kwaliteit of na aflevering onmiddellijk zichtbare schade) dienen binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Kwekerij De Pol gedaan te worden.

10.4 Klachten over kiemkracht en machinale zuiverheid dienen terstond na constatering, doch uiterlijk binnen 60 dagen na levering schriftelijk aan Kwekerij De Pol gedaan te worden.

10.5 Klachten over rasechtheid en raszuiverheid dienen terstond na constatering en in ieder geval in het na aankoop volgende groeiseizoen schriftelijk aan Kwekerij De Pol gedaan te worden, zodra het gewas zodanig is ontwikkeld dat een juiste beoordeling mogelijk is.

10.6 De koper zal alle zaken waaromtrent hij klaagt ter verificatie van de juistheid van de klacht op eigen kosten ter beschikking houden van Kwekerij De Pol.

10.7 Alle aanspraken van de koper in verband met klachten in verband met de geleverde zaken vervallen indien de koper zich niet heeft gehouden aan boven­vermelde verplichtingen en de daarvan deel uitmakende termijnen.

10.8 De aanspraken van koper vervallen ook indien de koper de geleverde zaken heeft doorgeleverd of zij zijn gewijzigd, bewerkt of beschadigd of indien de koper in verzuim is met de nakoming van verplichtingen die hij zelf onder enige overeenkomst heeft jegens Kwekerij De Pol.

10.9 Indien een klacht terecht en ontvankelijk is, zal Kwekerij De Pol alsnog deugdelijk leveren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding. Indien vervangende of aanvullende levering voor Kwekerij De Pol redelijkerwijze niet meer mogelijk is, of wegens tijdsverloop voor de koper naar objectieve maat­staven gemeten niet meer zinnig is, zal Kwekerij De Pol in plaats daarvan de koper voor de door hem betaalde prijs crediteren voor zover betrekking hebbende op het ondeug­delijke deel van het geleverde.

11.1 De aansprakelijkheid van Kwekerij De Pol in verband met eventuele tekortkomingen in verband met de geleverde zaken is beperkt tot de aanvullende levering of herlevering of creditering genoemd in artikel 10.9.

11.2 Kwekerij De Pol is nimmer gehouden tot betaling van schade­vergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of bewuste roekeloosheid van Kwekerij De Pol of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Kwekerij De Pol is aan­sprakelijkheid voor omzet- of reputatieschade van de koper steeds uitgesloten.

11.3 In alle gevallen waarin Kwekerij De Pol gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of het gegeven advies waardoor of in verband waarmee de schade van koper is veroorzaakt, hetzij, indien de aan­sprakelijkheid of schade is gedekt onder een verzekering van Kwekerij De Pol, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

11.4 Iedere vordering jegens Kwekerij De Pol behalve die welke door haar is erkend vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na levering of advisering.

11.5 De werknemers van Kwekerij De Pol en hulppersonen en vertegenwoordigers van Kwekerij De Pol kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst en deze voor­waarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst met de koper partij.

11.6 De koper zal Kwekerij De Pol, haar werknemers, hulp­personen en vertegenwoordigers vrijwaren van iedere aan­spraak van derden in verband met de geleverde zaken, het gegeven advies en/of de overige uitvoering van de over­eenkomst door Kwekerij De Pol.

12.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Kwekerij De Pol, uit welke overeenkomst dan ook, zijn alle vorderingen van Kwekerij De Pol onmiddellijk opeisbaar zonder dat Kwekerij De Pol tot enige ingebreke­stelling is gehouden.

12.2 In geval van verzuim door de koper onder enige overeenkomst, vervallen de verplichtingen van Kwekerij De Pol jegens de koper, zowel onder de betrokken overeenkomst als onder alle andere overeenkomsten tussen partijen.

13.1 Betaling door de koper zal plaats hebben binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooruitbetaling is bedongen of een langer krediet schriftelijk is overeen­gekomen. Indien wel is geleverd, maar (nog) geen factuur is verzonden, zal de koper de overeengekomen prijs betalen binnen 30 dagen na de levering.

13.2 Indien de koper niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn zal hebben betaald, is hij automatisch in verzuim en zal hij zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag een rente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand(deel) over het verschuldigde bedrag, inclusief BTW, onverminderd de andere rechten van Kwekerij De Pol.

13.3 Alle betalingen zullen plaats hebben zonder recht van opschorting, aftrek of verrekening op een door Kwekerij De Pol aangewezen rekening.

13.4 De koper zal desgevraagd voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van de bestaande of toekomstige verplichtingen die voortkomen uit de gesloten overeen­komst. Kwekerij De Pol kan, zolang die zekerheid niet is gesteld, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien zodanige zekerheid niet binnen een door Kwekerij De Pol daarvoor gestelde redelijke termijn is gegeven, kan Kwekerij De Pol de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Kwekerij De Pol.

13.5 Alle incassokosten van Kwekerij De Pol, zowel gerechte­lijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper. De kosten bedragen minimaal 15% van de hoofd­som.

14.1 Indien de koper een of meer van zijn verplich­tingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeel­telijk in beslag wordt genomen, heeft Kwekerij De Pol het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebreke­stelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke ver­klaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

14.2 Aan de koper komt enig recht op annulering van een door Kwekerij De Pol ontvangen al dan niet reeds in uitvoering genomen bestelling niet toe. Bij annulering van een bestelling door koper, om welke reden dan ook, blijft de koper gehouden tot betaling van de daarvoor geldende prijs.

15.1 Alle geschillen tussen Kwekerij De Pol en koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.

15.2 Daarnaast heeft Kwekerij De Pol te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of ingevolge de geldende inter­nationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.

15.3 Alle overeenkomsten met Kwekerij De Pol zijn onder­worpen aan Nederlands recht.